×

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam: Những kết quả bước đầu sau một năm hoạt động

Cập nhật: 20/04/2020 08:10:24
VNPS Ngày 20/4/2019 Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2023, đến nay được tròn một năm. Với vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phát triển công nghệ, kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, sản xuất kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên, Hội có sứ mệnh tập hợp, phát huy trí tuệ của toàn thể hội viên để thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Hội.

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội VNPS - Ảnh: Hán Hiển
 
Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội đã tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đạt một số kết quả bước đầu như sau:

Thứ nhất, xây dựng tổ chức bộ máy, các quy chế, quy định và chương trình, kế hoạch công tác để từng bước đưa hoạt động của Hội đi vào nền nếp. Thành lập Văn phòng Hội là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Hội. Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2019-2023. Xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2019, năm 2020. Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội. Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Điều lệ Hội.

Thứ hai, quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực các hợp chất thiên nhiên, là tổ chức tư vấn cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Hội, về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động khoa học và đào tạo, bồi dưỡng; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và đào tạo; xây dựng chiến lược phát triển khoa học và đào tạo. Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã sớm xây dựng kế hoạch làm việc và tổ chức một số hoạt động tư vấn, tham mưu cho Ban Thường vụ về xây dựng “Bộ tiêu chuẩn sản phẩm thiên nhiên Việt Nam”.

Thứ ba, tổ chức một số hội thảo, hội nghị chuyên đề, nổi bật là phối hợp với Trường đại học Nam Cần Thơ, Trường đại học Tây Đô và Trường đại học Khoa học - Công nghệ Ma-lai-xi-a tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 với chủ đề “Phát triển thương mại và khoa học công nghệ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế” ngày 16/11/2019 tại Trường đại học Nam Cần Thơ. Hội thảo đã thu hút gần 200 nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia, với hơn 100 bài báo, công trình khoa học, tham luận được trình bày và công bố tại Hội thảo.


 
GS-TS Phạm Quốc Long, Phó chủ tịch thường trực Hội VNPS tại Hội thảo
 
Thứ tư, trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đã triển khai các nghiên cứu, trao đổi học thuật về các tiêu chí, tiêu chuẩn sản phẩm thiên nhiên và bước đầu xây dựng dự thảo “Bộ tiêu chuẩn sản phẩm thiên nhiên Việt Nam” cho một số nhóm sản phẩm chủ yếu như tinh dầu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, gia vị, sản phẩm hữu cơ nông nghiệp và các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên khác. Sau khi hoàn thiện và công bố, các bộ tiêu chuẩn sản phẩm thiên nhiên sẽ góp phần đắc lực giúp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận diện, đánh giá, kiểm định chất lượng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Thứ năm, trên cơ sở đề nghị của Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, Hội đã tiếp nhận Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu từ Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam về trực thuộc Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam, trở thành cơ quan ngôn luận chính thức của Hội. Ban Thường vụ đã chỉ đạo Tạp chí thực hiện đầy đủ các quy định về chuyển đổi sang cơ quan chủ quản mới và được cơ quan có thẩm quyền cho phép đổi tên thành Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm kể từ ngày 19/3/2020.

Ban Thường vụ Hội cũng đã xem xét, chuẩn bị cho việc thành lập một cơ sở nghiên cứu khoa học trực thuộc Hội, đó là “Viện Phát triển bền vững Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường”, nhằm tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực công nghệ hóa học, sinh học, thực phẩm, dược phẩm, hợp chất thiên nhiên, tài nguyên, môi trường và vật liệu để nghiên cứu triển khai công nghệ mới, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch vào lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, đóng góp vào sự phát triển của khoa học và công nghệ, vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Đồng thời, Hội cũng đang xem xét thủ tục tiếp theo cho thành lập “Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản phẩm thiên nhiên”; trước mắt có kế hoạch tổ chức khóa đào tạo về QA/QC đối với sản phẩm gia vị ở Việt Nam.

Thứ sáu, chú trọng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nhằm phối hợp đẩy mạnh các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhất là mối liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm thức đẩy công tác tư vấn, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực các sản phẩm thiên nhiên. Hội cũng đã khởi động chương trình hợp tác với Viện Đánh giá và Công nhận quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong hoạt động phối hợp kiểm định, đánh giá, công nhận chất lượng các sản phẩm thiên nhiên.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2020, cụ thể là:

1- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội, trước hết là văn phòng hội, các ban chuyên môn, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và làm tốt công tác phát triển hội viên:

Trước mắt, ngoài Văn phòng Hội, thành lập một số ban chuyên môn, giúp việc trực tiếp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội, như: Ban Truyền thông và Hỗ trợ doanh nghiệp; Ban Nghiên cứu - Triển khai; Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực; Ban Hợp tác quốc tế. Trong quá trình hoạt động, tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể có thể lập thêm các ban, đơn vị trực thuộc và từng bước mở rộng, hoàn thiện hệ thống tổ chức của Hội theo địa phương, chuyên ngành (thành lập các phân hội chuyên ngành, chi hội địa phương khi có đủ điều kiện) cũng như thành lập các viện nghiên cứu, trung tâm triển khai ứng dụng, trung tâm đào tạo, trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thiên nhiên.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên mới, cả hội viên tổ chức và hội viên cá nhân, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực có tiềm năng nhưng số tổ chức, cá nhân tham gia chưa nhiều. Mở rộng thực hiện việc kết nạp, công nhận hội viên liên kết và hội viên danh dự theo quy định của Điều lệ Hội. Tiếp tục kiện toàn và ổn định hoạt động của Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cũng như Trang thông tin điện tử của Hội.

2- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, đưa hoạt động của Hội vào nền nếp:

Xây dựng và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các ban chuyên môn, giúp việc. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Duy trì nền nếp làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội và Ban Kiểm tra theo đúng quy định. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội trong các lĩnh vực được phân công phụ trách.

3- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực các sản phẩm thiên nhiên:

Tham gia đề xuất, tư vấn, thẩm định, phản biện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thiên nhiên” lần thứ VII, dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2020. Phối hợp với Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản 01 số chuyên san/năm (giai đoạn 2020-2021), phấn đấu đến 01 số chuyên san/quý (giai đoạn 2022-2023) và tiến tới mở tạp chí chuyên ngành phục vụ hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật về khoa học các sản phẩm thiên nhiên (bắt đầu từ nhiệm kỳ sau).
Logo nhận diện thương hiệu của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

4- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế:

Xây dựng và triển khai Đề án đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế. Tổ chức thông tin, trao đổi các ý tưởng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên thông qua các hoạt động sinh hoạt học thuật, các khóa tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu nhằm phát triển nguồn nhân lực (tổ chức 2-3 lần/năm).
Từng bước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trong công tác đào tạo, trao đổi khoa học, nghiên cứu phát triển các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam, tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên.

5- Thúc đẩy mạnh mẽ công tác sản xuất, dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp:

Xây dựng và triển khai Đề án đẩy mạnh hoạt động triển khai, dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Xây dựng và tăng cường mối quan hệ liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên.

Phối hợp, liên kết với các cơ sở nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trong hoạt động giám sát, kiểm định, đánh giá và công nhận chất lượng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, phục vụ cuộc sống cộng đồng. Trước mắt, tập trung hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chất lượng đối với một số nhóm sản phẩm thiên nhiên chủ yếu (tinh dầu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, gia vị, sản phẩm hữu cơ nông nghiệp).

Tham gia tư vấn, phản biện xã hội, đề xuất các chủ trương, chính sách cần thiết đối với các cơ quan nhà nước và các địa phương trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, sản xuất và quản lý các sản phẩm thiên nhiên.
Liên kết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm thiên nhiên.

Một năm nhìn lại những hoạt động khởi đầu của Hội, có thể thấy những kết quả tích cực, tạo tiền đề cho hoạt động của Hội trong những năm tới. Có được những kết quả đó là nhờ nhiệt tình, tâm huyết, trí tuệ của đông đảo hội viên, trong đó có sự đóng góp quan trọng với tinh thần trách nhiệm cao của nhiều cán bộ chủ chốt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội, đồng thời là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan chức năng và nhiều tổ chức, cá nhân gắn bó với Hội, đặc biệt là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết, trí tuệ của đông đảo hội viên, tin tưởng rằng năm 2020 và những năm tới sẽ ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên và mang lại những đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

GS.TS. Phạm Văn Thiêm
 
Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam
 

Có thể bạn quan tâm

Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) ban hành quy chế xác nhận và quản lý các sản phẩm thiên nhiên và chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ) là tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ...
06/04/2022 04:04
Nâng cao chất lượng mật ong bạc hà bằng công nghệ sấy tuần hoàn lạnh

Nâng cao chất lượng mật ong bạc hà bằng công nghệ sấy tuần hoàn lạnh

TS. Trần Quốc Toàn và nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hợp chất thiên nhiên (HCTN) đã giải quyết thành công bài toán khó về nâng cao chất lượng mật ong - một trong những vấn đề “khó nhằn” nhất của ngành sản xuất và xuất khẩu mật ong Việt Nam hiện nay ...
04/04/2022 04:55
VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

Ngày 28/3/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) đã ký kết hợp tác toàn diện “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh và dược liệu quý ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao" ...
29/03/2022 05:06
Môi trường phát triển minh bạch, hướng đi bền vững cho sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Môi trường phát triển minh bạch, hướng đi bền vững cho sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Ngày nay, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp vô vàn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo…Nhiều sản phẩm đã tạo dựng được thương hiệu lớn và được người tiêu dùng ...
26/01/2022 09:57
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 chứng kiến những diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của ...
26/01/2022 09:49
Vấn đề gán mác cho sản phẩm “100% Natural ” và “sản phẩm thiên nhiên” trên thị trường tiêu dùng hiện nay

Vấn đề gán mác cho sản phẩm “100% Natural ” và “sản phẩm thiên nhiên” trên thị trường tiêu dùng hiện nay

Hiện nay, các “sản phẩm thiên nhiên” hiện diện trong hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta, từ quần áo, đến các sản phẩm nhựa và cao su, đồ ăn thức uống thiết yếu hàng ngày, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thuốc chữa bệnh, thậm chí tham gia vào mọi lĩnh vực của các ngành công nghiệp trong xã hội hiện đại ...
26/01/2022 09:16
Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng 21/6/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tư, Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, công bố thành lập Viện Mỹ phẩm thiên nhiên cùng một số nội dung khác ...
21/01/2022 09:37
TIN BUỒN

TIN BUỒN

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và gia đình vô cùng thương tiếc báo ...
10/09/2021 10:11
Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 2 tỷ đồng

Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 2 tỷ đồng

Sau 02 tuần phát động chương trình “Kết nối, chia sẻ yêu thương trong đại dịch Covid-19”. Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã kêu gọi được 17 đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm các nhu yếu phẩm: Gạo, thịt, trứng, xúc xích, nước mắm, nước, sữa,… cùng vật tư y tế như khẩu trang, ...
22/08/2021 07:04

Tin cùng loại

Tin mới

Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội VNPS chỉ định tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) ban hành quy chế xác nhận và quản lý các sản phẩm thiên nhiên và chỉ định Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm RETAQ) là tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ...
06/04/2022 04:04
VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

VNPS và MHG hợp tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh

Ngày 28/3/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG) đã ký kết hợp tác toàn diện “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển các sản phẩm Sâm Ngọc Linh và dược liệu quý ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao" ...
29/03/2022 05:06
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và những kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 chứng kiến những diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của ...
26/01/2022 09:49
Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội VNPS Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng 21/6/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tư, Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, công bố thành lập Viện Mỹ phẩm thiên nhiên cùng một số nội dung khác ...
21/01/2022 09:37
Hội VNPS và Hiệp hội VATAP chúc mừng Tạp chí TH&SP nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hội VNPS và Hiệp hội VATAP chúc mừng Tạp chí TH&SP nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021) Lãnh đạo Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) và Lãnh đạo Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Ban biên tập cùng phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm – cơ quan ngôn luận của Hội VNPS ...
29/07/2021 10:00
Hội Khoa học các sản phẩm thiên Việt Nam (VNPS) tổ chức thành công cuộc họp Thường vụ mở rộng

Hội Khoa học các sản phẩm thiên Việt Nam (VNPS) tổ chức thành công cuộc họp Thường vụ mở rộng

Sáng ngày 29/4, tại Hà Nội, cuộc họp Thường vụ mở rộng của Hội khoa học Hội Khoa học các sản phẩm thiên Việt Nam (VNPS) đã được tổ chức thành công tốt đẹp ...
29/07/2021 09:49
VNPS và VOCA hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và Tinh dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm

VNPS và VOCA hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và Tinh dầu-Hương liệu-Mỹ phẩm

Sáng ngày 29/4, Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) và Hiệp hội Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phẩm Việt Nam (VOCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ, phối hợp đánh dấu sự hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực các Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phẩm ...
29/07/2021 08:39
Hội thảo toàn quốc “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ VII”

Hội thảo toàn quốc “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ VII”

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng các Viện, Trường đại học đồng tổ chức Hội thảo toàn quốc “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ VII” ...
26/07/2021 05:33
VNPS và INPC ký kết biên bản hợp tác về lĩnh vực các Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

VNPS và INPC ký kết biên bản hợp tác về lĩnh vực các Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên

Sáng ngày 29/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hợp tác, phối hợp hoạt động giữa Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) với Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (INPC) thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (HLKH&CNVN) ...
29/04/2021 03:47
Hội VNPS triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021

Hội VNPS triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021

Sáng ngày 31/3/2021, tại Cung Trí Thức (Hà Nội), Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ mở rộng để triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021. GS.TS Phạm Văn Thiêm – Chủ tịch Trung ương Hội VNPS tham dự và chủ trì Hội nghị ...
31/03/2021 03:39
VNPS và VAFF hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Thực phẩm chức năng

VNPS và VAFF hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Thực phẩm chức năng

Sáng nay (7/10), Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) và Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp, đánh dấu sự hợp tác giữa hai tổ chức trong lĩnh vực các Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và Thực phẩm chức năng ...
07/10/2020 03:13
Hội VNPS: Thông qua Bộ quy tắc sản phẩm thiên nhiên

Hội VNPS: Thông qua Bộ quy tắc sản phẩm thiên nhiên

Sáng ngày 7/8/2020 tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên Việt Nam, Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tổ chức Hội nghị thông qua Bộ quy tắc sản phẩm thiên nhiên ...
20/08/2020 02:48
Hội VNPS: Chính thức ban hành 'Bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên'

Hội VNPS: Chính thức ban hành 'Bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên'

Hôm nay ngày 15/8/2020, GS.TS. Phạm Văn Thiêm - Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã chính thức ký Quyết định ban hành “Bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên” (lần thứ nhất - năm 2020) ...
15/08/2020 03:02
Hội VNPS: Tổ chức Lễ Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội VNPS: Tổ chức Lễ Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2020. Sáng ngày 7/8/2020, Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ ...
07/08/2020 02:50
Hội VNPS chúc mừng Tạp chí TH&SP nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hội VNPS chúc mừng Tạp chí TH&SP nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020) Lãnh đạo Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS) đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Ban biên tập cùng phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm – cơ quan ngôn luận của Hội ...
19/06/2020 02:49