×
GENERAL INFOMATION
28/07/2021, 16:05:13

GENERAL INFOMATION

Vietnam association of natural products sciences (hereinafter referred to as the Association) is a voluntary socio-professional organization of citizens and organizations that have been engaging in scientific research, teaching, technology development, engineering, education and training, production, business and management in the field of natural products sciences in the territory of Vietnam. The Association aims to gather and unite members, protect the legitimate rights and interests of members, support each other to operate effectively, contribute to the country’s socio-economic development and international integration. Through professional activities, the Association aims to improve the quality of research, implementation, and training, contributing to the development of natural products sciences of Vietnam.
Danh sách nhân sự tham gia Ban chấp hành Hội VNPS khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2023
23/07/2021, 10:03:10

Danh sách nhân sự tham gia Ban chấp hành Hội VNPS khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2023

Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã từng bước kiện toàn thành công bộ máy tổ chức. Tính đến ngày 01/6/2021, đã có 61 nhân sự tham gia ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2023.
Quyết định thành lập Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS)
23/07/2021, 10:02:06

Quyết định thành lập Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam (VNPS)

Với vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phát triển công nghệ, kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, sản xuất kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực khoa học các sản phẩm thiên nhiên, Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã chính thức được Bộ trưởng Bộ nội vụ ký Quyết định thành lập số 73/QĐ-BNV vào ngày 22/1/2019.
Điều lệ Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam
23/07/2021, 10:00:48

Điều lệ Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Ngày 14/8/2019, Bộ Nội vụ đã Ban hành Quyết định số 648/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 - 2023) của Hội thông qua ngày 20/4/2019 tại Thành phố Hà Nội.
sam
viên nang Mallotus